ASP.NET Data Binding ภาคแรก One-way Binding: ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องหลัง

ในการเขียนโปรแกรมแบบ Data Driven เทคนิคสำคัญที่โปรแกรมเมอร์จะไม่รู้ไม่ได้เลยคือเรื่องของ Data Binding
Data Binding ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าการผูกข้อมูล ผูกเข้ากับอะไร ผูกเข้ากับ UI Control นั่นเอง
Data Binding ช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องมานั่ง assign ค่าจากตัวแปรใส่ UI Control ทีละชิ้นๆ
Read the rest of this entry »

Advertisements